Regulamin świadczenia usług kosmetycznych Salonu Urody Monika

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości wykonywanych usług prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług kosmetycznych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Salon Urody Monika Monika Urbaś-Kużdrzyn mieści się przy ul. Kasprusie 4 C, 34-500 Zakopane, tel. 512-505-506, NIP 663-178-60-59, e-mail salonurodyzakopane@gmail.com, salonurodyzakopane.pl.
 2. Klienci Salonu Urody Monika są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
 3. Skorzystanie z oferty Salonu Urody Monika oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 4. Salon Urody Monika otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:00, a w sobotę: 8:00-16:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon będzie nieczynny. Zmiany w godzinach otwarcia Salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu).
 5. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w Salonie, na stronie salonurodyzakopane.pl   i w naszym systemie rezerwacji online www.moment.pl/salon-urody-monika. Salon nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta/kę z cennikiem.
 6. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową. W wyjątkowych sytuacjach cena może ulegać zmianie, jeżeli zabieg jest indywidualnie komponowany dla potrzeb danego Klienta. W przypadku zmiany cen Klient/ka będzie poinformowany przed zabiegiem.
 7. Na terenie Salonu Urody Monika jest zakaz  palenia papierosów, zażywania środków odurzających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, handlu, akwizycji, głośnego i niekulturalnego zachowanie, korzystania z urządzeń bez zgody personelu Salonu, rejestrowania obrazu i dźwięku.
 1. Za usługi świadczone w Salonie płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 2. W ofercie Salonu są także bony podarunkowe, do których doliczana jest kwota 10 zł za BON.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z oferty Salonu Urody Monika wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu Urody Monika są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
 5. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 6. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu. Klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, grzybicy, ciąży itd.
 7. W momencie zatajenia chorób, schorzeń lub odmiennych stanów odpowiedzialność za stan zdrowia ponosi Klient. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
 8. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 9. Klient/ka korzystając z usług Salonu Urody Monika, jednocześnie oznajmia, że zapoznał/a się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 10. Jeżeli istnieje taka możliwość, proszę o pozostawienie dzieci w domu.
 11. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.
 12. Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne uszkodzenia bądź zniszczenia wyposażenia Salonu Urody ze swojej winy.
 13. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu Urody, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
REZERWACJA WIZYTY

 

 1. Rezerwacji można dokonać w systemie online za pośrednictwem naszej strony (salonurodyzakopane.pl), osobiście w recepcji Salonu lub telefonicznie pod numerem 512-505-506.
 2. W przypadku nieodebrania telefonów przeznaczonych do rezerwacji usługi, personel Salonu dokłada wszelkich starań, aby oddzwonić do Klienta w pierwszym możliwym terminie.
 3. Czasowe zmiany w godzinach rezerwacji mogą wynikać z urlopów lub niedyspozycji pracowników recepcji. Wówczas Klienci proszeni są o pozostawienie informacji na sekretarce telefonu, przesłanie wiadomości SMS lub ponowny telefon w innym czasie.
 4. W dniu poprzedzającym wizytę w Salonie gabinet przypomina o wizycie za pomocą wiadomości SMS, w której podaje godzinę przyjęcia. W razie rezerwacji kilku usług w danym dniu Klient/ka otrzymuje powiadomienie na każdą z nich i zobowiązany/a jest do przyjścia na najwcześniejszą podaną godzinę. W razie późniejszego przybycia Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji. Jednocześnie Salon zastrzega, że mogą wystąpić sytuacje niezależne od niego, jak przerwy w Internecie czy awaria systemu wysyłającego wiadomości, związane z brakiem ich dostarczenia. Dlatego wysyłanie przypomnień o usłudze przy pomocy SMS nie należy traktować jako praktyki obligatoryjnej, której awaria może skutkować usprawiedliwioną rezygnacją z usługi bez powiadomienia recepcji Salonu.
 5. Jeżeli klient/ka nie otrzymał/a wiadomości z przypomnieniem o wizycie, która była umówiona, prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia sprawy, brak przypomnienia może być skutkiem ww. awarii systemu lub błędem w grafiku.  Personel salonu dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać zaistniały problem. W odwrotnej sytuacji –  Klient/ka nie ma umówionej wizyty, a otrzymuje wiadomość z przypomnieniem, również prosimy o kontakt.
 6. W razie rezygnacji z zarezerwowanej usługi Klient/ka zobowiązany/a jest do poinformowania o tym Salonu przynajmniej 1 dzień wcześniej w przeciwnym razie opłacona wizyta przepada. 
WIZYTA

 

 1. Wszyscy nowi Klienci zapisujący się od dnia 1 kwietnia 2020 r. zobowiązani są do POTWIERDZENIA ZAREZERWOWANEGO TERMINU (SMS LUB TELEFONICZNIE) W DNIU POPRZEDZAJĄCYM WIZYTĘ!     W przypadku braku potwierdzenia, rezerwacja zostaje anulowana.
 2. Klient/ka umawiając się na wizytę w Salonie zobowiązany/a jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta/ki podlega wątpliwości, obsługa Salonu może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem.
 3. Na wizytę klient/klientka zobowiązuje się przyjść w pełni zdrowy/a.
 4. W trosce o wysoką jakość usług Salonu Klient/ka jest zobowiązany przyjść punktualnie, a nawet 5 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do ustalonego zabiegu. Umówiona godzina zabiegu jest godziną jego rozpoczęcia.
 5. Na wizytę proszę przychodzić bez osób towarzyszących.
 6. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia. Personel Salonu w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
 7. W przypadku spóźnienia na zabieg może nastąpić konieczność wykonania zabiegu, na jaki pozwoli czas. Poszczególne etapy zabiegu zostaną skrócone wedle uznania pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony minimalny czas trwania. Za tak wykonany zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 8. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 20 min) Klient/ka musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu (przez co mamy czasami lukę w grafiku) danym dniu i ustalenie nowego terminu. Klient/ka, który/a notorycznie się spóźnia bądź przekłada wizyty – nie ma możliwości zapisania się ponownie!
 9. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu sytuacji losowej (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby).
 10. Personel salonu zwraca się z uprzejmą prośbą o załatwienie wszystkich koniecznych spraw przed rozpoczęciem wizyty i uprasza się o niekorzystanie z telefonu podczas wykonywania zabiegów. W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego Klient/ka ma zapewnioną wyłączność uwagi kosmetyczki wykonującej zabieg.
 

REKLAMACJE

 

 1. Klienci powinni zgłaszać reklamacje niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, korzystający z usługi manicure/pedicure powinni zgłaszać reklamacje nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania usługi, w przypadku paznokci żelowych 5 dni. W późniejszym terminie reklamacja nie będzie uwzględniana.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji Salonu osobiście lub telefonicznie. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika Gabinetu sprzedaży usługi czy towaru).
 3. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do właścicielki Salonu Urody Monika osobiście, telefonicznie pod numerem tel.: 512-505-506, e-mailem na adres: salonurodyzakopane@gmail.com lub korespondencyjnie na adres: 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 4 C. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient, korzystając z usług Salonu, jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 2. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu i do cennika usług.
 3. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Salonu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Salon Urody Monika.
 4. Salon Urody Monika zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.